Test temperamentu

Test temperamentu odhalí jaké povahové rysy jsou u vás v převaze.
Vyberte si vždy jedno ze dvou tvrzení, které vás vystihuje.
1.neposedný, uspěchaný
2.neukázněný, vznětlivý
3.trpělivý
4.prudký a přímočarý ve vztahu k ostatním lidem
5.rozhodný a iniciativní
6.neústupný
7.pohotový v hádce
8.pracujete nárazově, nesystematicky
9.máte sklon riskovat
10.nejste mstivý a urážlivý
11.mluví rychle, zaníceně, se zmatenou intonací
12.jste nevyrovnaný a máte sklon k prchlivosti
13.jste agresivní rváč
14.nesnášíte nedostatky
15.máte výraznou mimiku
16.jste schopen jednat a rozhodovat se rychle
17.neustále tíhnete k novému
18.máte prudké, trhavé pohyby
19.jste houževnatý při dosahování vytyčeného cíle
20.máte sklon k prudkým změnám nálad
21.veselý a optimistický
22.energický a podnikavý
23.často nedovedete započatou věc až do konce
24.máte sklon přeceňovat sám sebe
25.jste schopen rychle si osvojit nové
26.jste nestálý v zájmech a náklonnostech
27.lehce prožíváte neúspěchy a nepříjemnosti
28.snadno se přizpůsobujete různým podmínkám
29.se zápalem se pouštíte do čehokoli nového
30.rychle zchladnete, když vás něco přestane zajímat
31.rychle se zapojujete do nové práce a umíte se snadno přeorientovat z jedné práce na druhou
32.těžce snášíte jednotvárnou, všední, trpělivost vyžadující práci
33.jste společenský a laskavý, necítíte se před lidmi, které vidíte poprvé, stísněně
34.jste odolný a práceschopný
35.mluvíte hlasitě, rychle a zřetelně, používáte přitom živých gest a výrazné mimiky
36.dokážete se ovládnout i v neočekávané složité situaci
37.máte vždycky dobrou náladu
38.rychle usínáte a snadno se probouzíte
39.jste často nesoustředěný, rozhodnete se ukvapeně
40.máte občas sklon klouzat po povrchu, vytrhovat se od práce
41.klidný a chladnokrevný
42.důsledný a rozvážný
43.opatrný a obezřetný
44.umíte čekat
45.jste mlčenlivý a nemáte rád zbytečné řeči
46.máte klidnou rovnoměrnou řeč, s přestávkami, bez prudce vyjádřených emocí, bez gest a mimiky
47.jste zdrženlivý a trpělivý
48.co jednou začnete, to také dokončíte
49.neplýtváte silami
50.přísně dodržujete životní a pracovní režim
51.snadno potlačujete náhlá vzplanutí
52.jste málo přístupný chvále a pokárání
53.jste dobrosrdečný, jízlivost na svou adresu přijímáte shovívavě
54.jste stálý ve svých vztazích a zájmech
55.pomalu se zapojujete do práce, pomalu se přeorientováváte na jinou činnost
56.chováte se ke všem stejně
57.máte ve všem rád přesnost a pořádek
58.těžko se přizpůsobujete nové situaci
59.je Vám vlastní sebekázeň a sebeovládání
60.plachý a ostýchavý
61.v nové situaci ztrácíte hlavu
62.dělá vám potíže navázat kontakt s neznámými lidmi
63.nevěříte ve své síly
64.snadno snášíte samotu
65.při neúspěších cítíte skleslost a rozpaky
66.máte sklon uzavírat se sám v sobě
67.rychle se unavíte
68.mluvíte slabou, tichou řečí, jež někdy přechází do šepotu
69.mimoděk se přizpůsobujete charakteru toho, s nímž rozmlouváte
70.jste vnímavý až k slzám
71.jste neobyčejně přístupný chvále a pokárání
72.máte vysoké nároky na sebe i na lidi kolem vás
73.jste náchylný k podezřívavosti a k přehnaným obavám
74.chorobně citlivý a snadno zranitelný
75.nadmíru urážlivý
76.uzavřený a nespolečenský, s nikým se nedělíte o své myšlenky
77.málo aktivní a nesmělý
78.bez reptání pokorný
79.snažíte se vyvolat soucit a pomoc ostatních
80.jste stálý ve svých zájmech